ترجمه‌‌‌ی معانی و تفسیر مختصر قرآن کریم سوره‌‌‌ی تکاثر تا ناس

ترجمه‌‌‌ی معانی و تفسیر مختصر قرآن کریم سوره‌‌‌ی تکاثر تا ناس

1677
Tags: